Chỉ khâu phẫu thuật tiêu nhanh MARLIN RAPID

Chỉ khâu phẫu thuật Marlin rapid giảm sức căng 50% sau 7 ngày, tiêu hoàn toàn trong 42 ngày 

http://www.catgut.de/phocadownload/English/marlin%20rapid.pdf