Closed suction system

62120M Closed suction system 12Fr

Vital-CathTM Hệ thống hút dịch kín Hút dịch là liệu pháp y tế cần thiết đối với bệnh nhân trong...

62140M Closed suction system 14Fr

Vital-CathTM Hệ thống hút dịch kín Hút dịch là liệu pháp y tế cần thiết đối với bệnh nhân trong...